ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

به من چه مربوط

به من چه مربوط که تو هزاران رابطه دیگه داشته باشی؟
به تو چه ربطی داره هزاران رابطه دیگه من؟
بیا من وتو رابطه خاص خودمون رو داشته باشیم!
رابطه ای که حجم و عمق و راز مخصوص به خودش رو داره!
از خودم واز تومی خوام که راز مان را فاش نکنیم!
بیا تا جائی که رابطه مون ظرفیت داره حجم وعمق اون روگسترش بدیم
بیا زمانی که به اشتباهمون تو رابطه پی بردیم از حجمش کم کنیم
بیا از عادت نجاتش بدیم
بیا نگذاریم رابطه مون به یه مرگ تدریجی ودردناک دچار بشه
رابطه مون رواز رازش جدا نکنیم
این رابطه مال ماست!
فقط مال تو
فقط مال من
این تنها مالکیتیه که اونو درست می دونم!
مالک رابطه ای خاص با رنگ وبوی خاص بودن
حالا چی میگی؟
هنوز میخوای مال تو باشم یا مال من باشی؟
نکنه میخواهی قویترین رابطه را با هم داشته باشیم؟
قویترین رابطه عمیق ترین رابطه ست
عمیق ترین رابطه خودشه که عمیق ترین رابطه ست!
هر رابطه ای خودش خودش رو تعریف میکنه!
خودش به خودش عمق میده و خودش خودش رو زنده نگه میداره
این خودش من هستم و تو
نه اون من یا توئی که ادعا می کنیم!
اون تو یا منی که واقعا هستیم و وجود داریم
اینجا دیگه رابطه بیرحم ترین کلمه ایه که وجود داره!
می فهمی چی میگم؟
رابطه راه خودش رومیره حتی اگه روبه نیستی باشه
بدون هیچ نگاهی به چشمان ملتمس تو یا من!