ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

از توافق ژنو خوشحالم

مهم نیست کی عقب نشینی کرده یا کی امتیاز داده یا نداده! مهم اینه که این قرارداد بنفع مردم ایرانه. بنفع مردم آمریکاست. بنفع مردم اروپا و بنفع مردم خاورمیانه و بنفع همه مردمه. باید از این دریچه به مسایل نگاه کرد! باید همه گام های درستی را که به نفع مردم هست تشویق کرد. خیلی کودکانه هست گفتن اینکه عقبب نشینی کردند ! تو دهنی خوردند و یا فقط زور وادارشان کرد و..! چه اهمیتی داره اینگونه سخن گفتن جز اینکه عده ای را به موضع لجاجت و کارشکنی واداره؟! باید تمرکزمان روی حرکات مثبت و خوبی باشه که به نفع مردم و آسایش و راحتی اونهاست ونه تحریک و ایجاد درگیری های لفظی. من خوشحالم برای مردم ! و برایم مفهومی ندارد پیروزی یا شکست این یا آن. مهم آسایش و آرامش و زندگی بهتر برای همه مردم دنیاست