ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

نیاز به آرامش

ما نیاز به آرامش داریم. همه مردم ما نیاز به آرامش دارند.همه نیاز داریم که مهربان باشیم و مهربانانه نگاه کنیم.نیاز داریم که خودرا شریک و مسئول در وقایعی که اتفاق افتاده و خواهند افتاد بدانیم. نیاز داریم که بدانیم در ساختن سیستم نقش داشته و خواهیم داشت. سیستم یه نفر و دونفرو یه گروه و یه جریان نیست, سیستم همه ماست. همه تاریخ و فرهنگ و حادثه های مشترک رخ داده است. ما نیاز داریم افق دیدمان را در سطح بالاتر و وسیع تری قرار دهیم.ما نباید از مهربان بودن و مهربانی کردن خسته شویم. ما نباید خسته شویم از پیدا کردن راههای مهربانانه و اثربخش. حتما راه حل های دوستانه همیشه و همیشه بسیار سخت تر و در عین حال اسانتر از همه راه های دیگرند. ما نیاز داریم هوائی را که نفس می کشیم پر از مهربانی و رایحه های مثبت و آرامش بخش کنیم.