ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

نو بودن

نو بودن و نو ماندن و آمادگی پی رفتن حرف های تازه و تغییرات تازه ربطی به این نداره که مال کدوم نسل بوده یا هستی بلکه ربط به این داره که چقدر سعی می کنی که هر روز درها و پنجره هایت را بیشتر باز کنی و ظرفیتت را برای تغییرات جدید بالا ببری حتی اگر این تغییرات به معنی زیر سوال بردن همه اعتقادات و باورهایی باشه که همه عمر باهاشون زندگی کرده ای!