ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

هیچ تکراری نیست

امروز یه روز دیگه ست. امروز فرصت های دیگه ای خواهی داشت. امروز اتفاق های تازه ای خواهد افتاد. امروز می توانی یه جور دیگه شروع کنی. امروز می تونی کمتر اشتباه کنی. امروز می تونی بهتر باشی. امروز می تونی با ولع بیشتری زندگی کنی. چه خوبه این هر روزهای تازه. این فرصت هی شروع کردن ها. این فرصت یه جور دیگه فکر کردن. یه جور دیگه راه رفتن. یه جور دیگه خوابیدن و یه جور دیگه بیدارشدن.چه خوبه که میشه تغییر داد. میشه بهم ریخت و دوباره ساخت. میشه یه آدم دیگه بود و یه رفتار دیگه داشت. میشه یه جور دیگه دید و یه جور دیگه شنید. چه خوبه یه چیزهای دیگه دیدن. یه چیزهای دیگه شنیدن . چه خوبه که هیچ تکراری وجود نداره! چه خوبه که بفهمی هیچ تکراری همون تکرار نیست ! چه خوبه که تلاش کنم هی تکرارها متفاوت تر و متفاوت تر بشند! آنقدر که بگویم نه تکراری نیست اگر هست این منم که تلاش نکرده ام برای دیدن تفاوت ها.

زندگی یه جوری شاید کشف تفاوت ها باشد کشف لحظه ها..فرصت ها..و یه تلاش تمام نشدنی راه رفتن.