ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

تو کدام نقطه از خانه ات می نشینی؟

تو کدوم نقطه از خونه ات مینشینی؟
امروز بخاطر من جایت را عوض کن
درست مقابل نقطه همیشگی
و نگاه کن
به عادت همیشگی ات!
تو کوچه ها و خیابان های آشنا
عادت به قدم زدن در کدام طرف را داری ؟
امروز بخاطر من از طرف دیگر برو
درست مقابل طرف همیشگی
و نگاه کن
به عادت همیشگی ات!
سرت را به چپ میگیری یا به راست؟
یا رو به پایین؟
امروز بخاطر من سرت را بالابگیر
و نگاه کن
به گذر همیشگی ات
کدام سیاست کدام داستان کدام شعر کدام فیلم؟
و کدام آهنگ را خیلی دوست داشتی آنروزها؟
امروز بخاطر من یکی از آنها را دوباره بخوان
دوباره ببین
دوباره گوش کن
ونگاه کن
به باورهای همیشگی ات