ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

درود بر کانادا که و تبریک به همه زنان دنیا

من به نیو دموکرات ها رای داده بودم چون مطمئن بودم که لیبرال ها پیروز انتخابات خواهند بود. امروز نخست وزیر جوان و لیبرال کانادا مراسم سوگند را بجا آورد و کابینه خود را معرفی کرد و من از اینکه او نیمی از اعضای کابینه اش را از زنان انتخاب کرد و نیز از هراستانی وزیری در کابینه اش دارد و همچنین از نسل های متفاوت و نیز اقلیت های مدهبی و قومی بسیار خوشحال و مغرور شدم . مغرور بخاطر اینکه این رویداد خوب و ایده آل که در کشوراتنخابی من کانادا اتفاق می افته. درود بر کانادا و درود برنخست وزیر جوان آن و حرفای انتخاباتی که بدان جامه عمل پوشانید. براشون آرزوی موفقیت می کنم. باید که به زنان این میدان داده میشد. همه جای دنیا باید همین باشد و این نیمی از جمعیت را نیمی قدرت و میدان داد تابتوان از انسان و حقوق بشر و تکامل و عدالت و آسایش برای همه حرف زد.