ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

آقای نخست وزیر

نخست وزیر فرانسه دربرخوردی تند و احساساتی و تحریک برانگیز از برخورد بیرحمانه با داعش می گوید همان طور که بوش با رفتار قیم مآبانه تخم کین را در دل مردمان محروم می کاشت. [وقتی از محروم حرف می زنم منظورم فقط فقر مادی و گرسنگی و بدبختی نیست بلکه از محرومیت های تاریخی و فرهنگی هم می گویم. محرومیت هایی که نیاز دارند شنیده و فهمیده شوند.]
انگار برخوردهای تبلیغاتی انتخاباتی و گسترش دادن سطحی نگری و سرقت و فریب احساسات مردم جهانیه!
آقای عزیز با زبانی انسانی و سازنده توده های حامی داعش و امثالهم را مورد خطاب بده و متقابلا به حرف ها و انگیزه هاشون گوش کن تا باورت کنند
جناب نخست وزیر در پی راه حل های انسانی و دراز مدت باش تا شایستگی رهبر کشوری مهم و موثر ی مثل فرانسه بودن را از خود نشون بدهی. فرانسه ایکه فیلسوفان و بزرگان اندیشه اش همواره خط دهنده گانی تاثیر گذار برای انسانیت و حقوق انسانی بوده اند