ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

خون مردم پاریس

بهتره بپذیریم حقوق بشر را هرجا و صدای مان در بیاد برای همه خون های بیگناه هرجا. هرچند تلخی ماجرا اینجاست که چه بخواهیم و چه نخواهیم سرو صدای خون پاریس بلندتر و موثرتر از خون ما خاورمیانه ای ها در جهت جلب توجه مردم کشورهای قدرتمند دنیاست بلکه فشاری بر سیاست مدارانشان بیاورند که بازبینی در رفتارهای خود داشته باشند و راه حل های انسانی و دراز مدت برای اوضاع کنونی دنیا بیابند.

 

"}" data-reactroot="">Like   Comment