ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

خانواده

گفتم بنظرم طبیعی ترین خانواده یه زن و شوهربا دوتا دختر دو تا پسر هستد که فاصله اولی و ٱخری از هشت سال بیشتر نباشه! گفت به چه دلیل? گفتم همینطوری! گفت حتما میگی دختر وپسر هم یک در میان باشند! گفتم بله چون این هم کمک به طبیعی تر بودن و کمترشدن عقده ها می کنه. کمک میکنه همه باعشق بیشتری پرورش بدهند و پرورش شوند! گفت حرف ٱخرت? گفتم پدر و مادر این خانواده عاشق و فهمیده باشند و مهربان با دیگران! گفت عجب رویایی! گفتم طبیعی ترین رویایی که میشه داشت در این دنیایی که همه اش در کار تخریب روابط انسانی ست.