ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

داعش و خشونت و مذهب

وقتی صحبت از داعش میشه پای خشونت میاد وسط و بعد از او عده ای هم  میان و میگن ریشه این خشونت تو اسلام و قرآن هست و چندین ده آیه که از کشتن و قلع و قمع و مثله کردن میگه نشان می آوردند تا ادعایشان را ثابت کنند و عده ای هم به مقابله برمی خیزند که نه این آیه برای این و آن بود و دیگر اعتبار ندارد و خلاصه تفسیر های مختلف که نه اسلام دین رحمانی ست و نه دین خشونت.
صحبت من اینجا این است که  اصلا هر دو گروه بطور کلی مسیر ادله و اثبات و مقابله را اشتباه می روند. خیلی ساده میشه گفت که خشونت های آمده در قران و سایر ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی  فقط گزارش و ثبتی از احوال آن روزگاران هست که اصلا و ابدا در فرهنگ و اخلاق آن زمان خشونت محسوب نمیشده و عملی غیر انسانی نامیده نمیشده! چنانکه اسکندر و تیمور و مغول ها در خاورمیانه و شاهان ما در غرب و شر ق و همه اونها در داخل و خارج مرزهایشان به همان اندازه ای که در این کتب اسمانی آمده و حتی بیشتر خشونت  و اعمال غیر انسانی به بیان امروز انجام داده اند. پس  این درگیری ها و برخورد با مذهب و باورهای توده ای که به هرحال برای خود قدیسانی ساخته اند و به آن دلخوش اند  هیچ مسئله ای را حل نمی کنه و وفقط به درگیری های بیهوده دامن میزنه و همچنین ما را از بررسی ریشه های خشونت باز میداره.و قصه داعش اینه که به هرحال یه عده قدرت طلب و فرصت طلب از عقده ها و بدبختی وها و فشارهای بر زندگی و هویت مردمی زیر خط فقر فرهنگی و گاه اقتصادی سوء استفاده می کنند و با شبیه سازی های گمراه کننده و وعده و وعید های آسمانی که درهمون فرهنگ و مذهب هم پذیرفته نیست مقاصد شوم خود را پیش می برند. . حالا بجای اینکه هرکسی به سهم خود مسولیتی را برعهده بگیره و توده ای را به زبان خودشان قانع کنه که عزیز من اینها نادرست و گناه هست عد ه ای می آیند و بجانش می افتند که نه همه حرفای تو غلط هست و ریشه قضیه تو این مذهب و این کتابه!  
آقای عزیز اگر رنسانس مذهبی تو اروپا شکل نگرفته بود قضایای بعدی هم نمی تونستند با آن سرعتی که بعد ها اتفاق افتادد شکل بگیرند.  . بیا واقعیت بودن مذهب بعنوان بخشی از فرهنگ موجود را بپذیر و با آنان که در کار مهربان تر کردن  این چهره و یا بهای بیشتر دادن به آیه های مهربان و به فراموشی سپردن آیه های خشونت هستند مهربان باش. متشکر و مشوق شان باش. همین تو تو ظاهرا انقلابی و ضد مذهب با همین  کلمات و آیه های خشنی که از اوراق خاک خورده برون می کشی  و بجای آیه های مهربان هی در  بوق و  کرنای شان  می کنی   بیشتر عامل ترویج خشونتی و فاصله همه کسانی را که به مذهب معتقد هستند با آنانی که خدای خودشان را دارند یا ندارند بیشتر می کنی حال آنکه  همه فقط حرفی می  زنند و از باوری صرفا دفاع می کنند وگرنه واقعیت هر فرد زندگی عملی و وجدان و راستی ست که در اون  وجود دارد . خیلی ساده نگاهی به خودت و برخی از این مخالفان بیانداز که زندگی فردی و عملی اشان بسیار پاکیزه تر و بهتر ا ز من و توست با همه ادعاهای درست و نادرست مان. بیا باهم دست به دست هم کمکی کنیم تا جهان جائی آرامتر و بهتر برای همگان شود.